KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

                Aydınlatma metni, Türk Hukuk mevzuatında yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca,  Dr. Özgü KESKİN YILMAZ kliniği olarak sunduğumuz muayenehane faaliyetlerimizde ve/veya görüntülü danışmanlık hizmetlerimizde aynı zamanda bir hasta hakkı olan mahremiyet hakkını ön planda tutuyoruz. Bu bilinçle sunduğumuz sağlık hizmetlerinden / danışmanlık hizmetlerinden faydalanan hastalarımız, hasta yakınları, danışanlarımız, çalışanlarımız dahil muayenehanemiz /hizmetlerimiz ile ilişkili şahısların tarafımıza iletilen kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli prosedürleri uyguluyoruz.

                İşbu Aydınlatma Metni ile sunduğumuz sağlık hizmetleri kapsamında edinilen kişisel verilerinizin nasıl işlendiği (ne tür kişisel verilerinizi topladığımız, hangi amaçla topladığımız, nasıl topladığımız, nasıl kullandığımız, nasıl koruduğumuz, nasıl aktardığımız, nasıl silineceği v.b.) hususunda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aydınlatıcı bilgi aktarılmaktadır.

               Veri sorumlusu olarak ,  Dr. Özgü KESKİN YILMAZ tarafından kişisel verilerinizin işlenişine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

1-)        Tarafınıza sunulacak sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için kaydetmek durumunda olduğumuz ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası , doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, mesleğiniz, imzanız ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz, adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, IP adresiniz, sosyal medya hesaplarınız ve sair iletişim verileriniz, kan grubunuz, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, tahlilleriniz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, zührevi hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, reçete bilgileriniz, hormonal bilgileriniz, cinsel hayatınıza ilişkin bilgileriniz, vücut analiz ve ölçümleme bilgileriniz, cilt analiz bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz, tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında kayıt altına alınan fotoğraf ve/veya videolarda yer alan görüntü ve ses kayıt verilerini, banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz, faturalama ve fatura bilgileriniz ve sair finansal verileriniz, Uluslararası Sağlık Turizmi kapsamında gelen Sağlık Turisti iseniz, transfer bilgileriniz, uçak bileti gidiş dönüş bilgileriniz, otel konaklama bilgileriniz kişisel veri niteliğindedir.

2-)    Bu onam, muayenemizde sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak tarafımıza verdiğiniz kişisel verileriniz ile internet ve mobil uygulamalar ile ya da elektronik olarak tarafımıza ilettiğiniz ya da muayenehanemizde elde edilen (tahlil sonucu, reçete, fotoğraf, video, kamera kaydı vb.) kişisel verilerinizi kapsamaktadır. 

3-)     Kişisel verilerinizi  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde,   gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta,kaydedilme amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan süreyi aşmayacak şekilde’ sistemimizde/arşivimizde saklamakta,   bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde  silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirilmekteyiz. Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanacak ve üçüncü kişilerce/kurumlarca/kuruluşlarca paylaşılmayacaktır. Ancak kişisel verileriniz toplum sağlığının korunması için kişisel tıbbi kayıtların mahremiyetinin sınırlanması gereken durumlarda ya da bildirim yükümlülüğü gibi Kanuni zorunluluk hallerinde, sadece amaçla sınırlı olarak ve ölçülü biçimde yetkili makamlara bildirimde bulunulması gerekebileceğini önemle hatırlatırız.

   4-)   Kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen tarafınıza ait verilerin kendilerine iletilmesi yönündeki talepler, talebin amacı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, somut biçimde ortaya konup konamadığı, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilme gerekliliği, veri iletiminin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Paylaştığınız hem özel nitelikteki kişisel veriler hem de genel nitelikteki kişisel veriler;

  • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
  • Sözleşmesel sorumluluklarımız kapsamında verilerinizi muhafaza etme
  • İlgili mevzuat kapsamında saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
  • İlgili mevzuat uyarında Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma,
  • Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
  • Sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi amacıyla işlenmektedir.

 KVKK UYARINCA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

 Kişisel Verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

• Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum, anladım .

Hasta

Adı-Soyadı:                                                  İmza:                                 Tarih:           Saat:

Kendi el yazınız ile “Okudum, Anladım”  yazınız.

Hastanın 18 yaşından küçük olması ya da bilincinin kapalı olması halinde:

Hasta Yakını Adı Soyadı:                            İmza:                              Tarih:          Saat:

Yakınlık Derecesi           :

Kendi el yazınız ile “Okudum, Anladım”  yazınız.